3.4.3. Oprávnění

Oprávnění se nastavují v části administrace. Oprávnění se přidělují jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů. V rámci administrace je také možný pohled na oprávnění přes archivní soubory.

Oprávnění se člení na:

Samostatně je možné nastavit danému uživateli nebo skupině seznam uživatelů a skupin, které může spravovat a přidělovat jim oprávnění, jimiž sám disponuje. Okruh těchto uživatelů se nastavuje v části Spravovaní uživatelé a skupiny.

Archivní soubory

Oprávnění vázaná na archivní soubor nebo týkající se práce s archivními soubory:

 • Čtení (vybraného / všech AS)

  • Oprávnění číst archivní soubor.

 • Pořádání (vybraného / všech AS)

  • Oprávnění provádět změny v archivním souboru; toto oprávnění je možné nastavit na část archivního souboru.

 • Tvorba výstupů (vybraného / všech AS)

  • Udává, ve kterých AS může uživatel vytvářet výstupy.

 • Export (vybraného / všech AS)

  • Udává, které archivní soubory může uživatel exportovat.

 • Spouštění hromadných akcí (vybraného / všech AS)

  • Udává, nad kterými archivními soubory může uživatel spouštět hromadné akce (funkce).

 • Drobné úpravy uzavřeného AS (vybraného / všech)

  • Oprávnění pro drobné úpravy (změny hodnot existujících prvků popisu) uzavřených archivních souborů (neaktuálních verzí).

 • Verzování a úprava vlastností

 • Správa lektorování

  • Čtení, zakládání a změny posudků lektorování, tvorba připomínek a komentářů, přístup do Nastavení lektorování v daném AS.

Archivní entity

Oprávnění vázaná na oblasti archivních entit a určující způsob práce s archivními entitami:

 • Čtení (vybrané / všech oblastí)

  • Určuje uživateli viditelné oblasti archivních entit.

 • Zakládání a změny nových (ve vybraných / všech oblastech)

  • Umožňuje uživateli vytvářet nové archivní entity a měnit je, pokud jsou ve stavu nová / k doplnění, včetně jejich aktualizace z externích systémů.

  • Umožňuje vyhledávat a převzít entity z externích systémů.

 • Schvalování archivních entit (ve vybraných / všech oblastech)

 • Změna schválených archivních entit (ve vybraných / všech oblastech)

  • Umožňuje uživateli měnit schválené archivní entity, včetně jejich aktualizace z externích systémů.

Viz Archivní entity.

Ostatní oprávnění

Seznam dalších oprávnění bez přímé vazby na archivní soubor nebo oblast archivních entit:

Superuživatel

Má všechna oprávnění dostupná v Elza.

Varování

Uživatelské účty s oprávněním Superuživatel jsou určeny pro administraci Elza a neměly by být využívány pro tvorbu archivního popisu včetně práce s archivními entitami. Zapojení „superuživatelů“ do procesu schvalování archivních entit je v rozporu s postupem stanoveným Základními pravidly pro zpracování archiválií (příloha č. 7) a mělo by být omezeno pouze pro řešení chybových stavů apod.

Administrace všech AS

Umožňuje úplnou správu archivních souborů, jejich vytváření, popis, změny a odstraňování.

Správa lektorování všech AS

Čtení, zakládání a změny posudků lektorování, tvorba připomínek a komentářů, přístup do Nastavení lektorování ve všech archivních souborech.

K přidělování oprávnění pro čtení nebo změnu připomínek ostatním uživatelům v rámci Nastavení lektorování je dále třeba oprávnění Správa oprávnění a uživatelů, popřípadě dodatečné umožnění jejich administrace v části Spravovaní uživatelé a skupiny.

Zápis do externích systémů

Umožňuje zápis archivních entit a jejich změn do externích systémů (např. CAM).

Zakládání nových AS

Umožňuje uživateli vytvářet nové archivní soubory.

Správa oprávnění a uživatelů

Uživatel s tímto oprávněním může provádět neomezenou administraci uživatelů, skupin a jejich oprávnění, a to i v oblasti lektorování.

Spravovaní uživatelé a skupiny

Uživatel může určeným uživatelům a skupinám přidělovat oprávnění, kterými sám disponuje.

../../_images/admin_perms_users-and-groups.png