3.3.3. Oblasti archivních entit

Archivní entity je možné členit podle jednotlivých oblastí (scope). Funkcionalita umožňuje vytvářet vzájemně oddělené skupiny archivních entit. Způsob členění na oblasti není přímo dán metodikou. Podle oblastí entit je možné vyhledávat a filtrovat v levém panelu.

Ve výchozím nastavení je v aplikaci dostupná právě jedna oblast. Další oblasti může vytvořit administrátor aplikace.

Archivní entity přiřazené k příslušné oblasti mohou být využívány jen v archivních souborech, které s danou oblastí pracují (viz Nový AS a Upravit vlastnosti v modulu Archivní soubory).

Oblasti je možné vzájemně propojovat. Entity z návazných oblastí lze poté napojovat k entitám z dané oblasti v rámci vztahů.

Změna oblasti entity se provede pomocí dialogu Změnit vlastnosti entity v menu horního panelu. Zařazení do oblasti není dovoleno měnit u entit ve stavu ke schválení.

Správa oblastí archivních entit

Správa oblastí se aktivuje v modulu Archivní entity volbou z horního panelu. Zde se definují jednotlivé oblasti a vztahy mezi nimi.

../../_images/scopeadmin.png

Vlastnosti oblastí a vzájemné vztahy

Každá oblast archivních entit má svůj jedinečný název (jméno) a kód. Název je uživatelská identifikace oblasti a kód slouží jako technický identifikátor.

Pro každou oblast je možné dále definovat jazyk. Jedná se o primární jazyk oblasti používaný pro popis entit v této oblasti.

Oblast je možné v části Návazné oblasti propojit s dalšími oblastmi. Entity z návazných oblastí lze poté napojovat jako související entity k entitám z oblasti označené v Seznamu oblastí.

Samostatné oblasti entit mohou být vhodné například pro import starších dat, oddělení entit různých kvalit, usnadnění procesu jejich schvalování a podobně.

Důvody pro oddělení jednotlivých záznamů entit pomocí oblastí jsou podrobněji uvedeny v metodické části Archivní entity.