3.4.6. Externí systémy

Aplikaci Elza je možné napojit na jiné informační systémy. Jejich přehled je k dispozici v modulu Administrace, kde je možné tyto systémy přidávat, editovat nebo odpojovat.

Při napojení externího systému je možné volit z těchto tříd:
  • Externí systém pro rejstříky / osoby (archivní entity)

  • Úložiště

  • Digitalizační linka

U jednotlivých tříd externích systémů se nastavují relevantní údaje jako URL, ApiKey-ID, ApiKey-hodnota, uživatelské jméno, heslo aj.

Externí systémy pro rejstříky

U externích systémů pro rejstříky / osoby (archivní entity) je na výběr několik typů integrace:

CAM
  • Standardní rozhraní pro CAM, jako párovací znak se používá CAM ID (číselný identifikátor)

CAM-UUID
  • Napojení určené pro jiné informační systémy využívající rozhraní CAM a jako primární identifikátor využívají UUID. Obvykle využíváno pro napojení na specializované informační systémy.

CAM_COMPLETE
  • Standardní rozhraní pro CAM, odkud jsou automaticky stahovány všechny entity uložené v CAM a vytvořena jejich lokální kopie. Je nutné zvolit oblast entit, do níž se stahují.

Pouze jeden z externích systémů pro archivní entity může být zvolen jako prioritní pro synchronizaci jednotlivých záznamů archivních entit s instancí Elza.

Identifikace zapisovatele do externího systému

V poli Autor změny - šablona je možné upravit označení uživatele, které je předáváno do externího systému a identifikuje konkrétní osobu zodpovědnou za provedení a odeslání změny (viz Zápis entity / změn do externího systému).

Označení by mělo standardně obsahovat: [název instituce]:[jméno uživatele].

Pro vyplnění jména lze použít proměnné:
  • %u - uživatelské jméno

  • %i - ID uživatele

  • %n - preferované označení osoby uživatele

Další nastavení

Dle podmínek dané instituce a jejích interních pravidel je možné přísněji omezit rozsah synchronizace a volitelně nastavit, aby byly do externího systému odesílány pouze entity ve stavu schválená.

../../_images/external-systems-edit.png