3.3.1. Archivní entity

Archivní entity (též archivní autoritní záznamy) slouží pro několik účelů:

 • podklad pro elektronické vyhledávání

 • identifikace původce archiválií (viz ZP 6.2.1)

 • přístupový bod, tj. popis role entity ve vztahu k jednotce popisu (viz ZP 6.2.2)

 • automatizovaná tvorba rejstříků v tištěných výstupech (viz ZP 6.2.3)

 • strukturovaný popis informací a jejich neopakování

Archivní entity vznikají přímo v informačním systému Elza nebo mohou být přebírány z jiných informačních systémů (například CAM). Archivní entity je možné také hromadně importovat pomocí výměnného formátu.

Každá archivní entita má definovánu třídu archivní entity a oblast, do níž patří. Záměnně s termínem archivní entita lze používat termín přístupový bod, a to v situaci, kdy je entita spojena s archivním popisem v rámci archivního souboru.

Třídy archivních entit

Třídy archivních entit jsou definovány v metodice Základní pravidla.

 • OSOBA / BYTOST

 • ROD / RODINA

 • KORPORACE

 • UDÁLOST

 • DÍLO / VÝTVOR

 • GEOGRAFICKÝ OBJEKT

 • OBECNÝ POJEM

Třídy jsou hierarchicky uspořádány a rozděleny do několika podtříd.

Příklady podtříd archivních entit: fyzická osoba, zvíře, větev rodu, administrativně vymezená území s vlastní správou, sdružení organizací, organizované akce a události, autorská a umělecká díla, názvy společenských, dětských her, geomorfologické útvary na zemském povrchu, netaxonomické obecné pojmy.

Podle třídy / podtřídy entity je možné vyhledávat a filtrovat v levém panelu.

Třídu / podtřídu entity lze změnit pomocí dialogu Změnit vlastnosti entity, respektive Změnit vlastnosti revize v menu horního panelu, pokud daná entita není zapsána v externím systému CAM.

Oblasti archivních entit

Archivní entity je možné třídit podle jednotlivých oblastí. Funkcionalita umožňuje vytvářet vzájemně oddělené skupiny archivních entit s různým rozsahem uživatelských oprávnění. Způsob vytváření a správy oblastí entit není přímo dán metodikou, ale vyplývá z potřeb konkrétního archivu.

Ve výchozím nastavení je v aplikaci dostupná právě jedna oblast. Další oblasti může vytvořit administrátor aplikace.

Podrobněji v části Oblasti archivních entit.