3.2.8. Lektorování

Lektorováním se rozumí proces, kdy lektor posuzuje návrh archivní pomůcky, její soulad s interními předpisy archivu a obecně závaznými pravidly. Za správnost archivní pomůcky z hlediska pravidel, odborné terminologie (technické, přírodovědné, společenskovědní) a českého pravopisu zodpovídá zpracovatel. Lektor není povinen provádět jazykové korektury a odbornou terminologii posuzuje jen v rámci svých znalostí a dovedností v daném oboru.

Průběh lektorování a vypořádání připomínek řídí oddělení metodiky příslušného archivu, v případě potřeby přijímá nezbytná opatření k zajištění kvality lektorských posudků. Elza poskytuje základní technické prostředky pro provádění lektorování a vypořádávání vzniklých připomínek.

S ohledem na architekturu aplikace Elza je předmětem lektorování vlastní archivní popis, který tvoří archivní pomůcku. Při lektorování vznikají jednotlivé připomínky (oponentura). Připomínky jsou obecné nebo se přímo týkají konkrétního archivního popisu.

Zahájení lektorování

Lektorování se zahajuje vytvořením protokolu (posudku) s připomínkami v záložce Lektorování v pravém panelu. Protokoly se spravují pomocí funkcionality Nastavení lektorování. Každý nově vytvářený protokol má definován svůj název, stav a oprávnění čtení nebo zápisu pro jednotlivé uživatele.

../../_images/lecturing-settings.png

Vytvořením protokolu a nastavením příslušných oprávnění dojde k jeho zviditelnění daným uživatelům.

Každý protokol je ve stavu:
  • Otevřený - lze do něj vkládat připomínky, vypořádávat je

  • Zavřený - protokol je uzavřen pro nové připomínky a jejich změny

Průběh lektorování

Při lektorování vznikají připomínky, které zadává lektor. Připomínky se vkládají individuálně pro jednotlivé úrovně popisu nebo pro celý archivní soubor.

Připomínky mají definovanou prioritu:
  • Zásadní

  • Doporučující

  • Drobná

Zpracovatel může na jednotlivé připomínky reagovat svými komentáři nebo měnit jejich stav. Pokud není lektor spokojen s vypořádáním připomínky, může ji opětovně otevřít.

Stavy připomínek jsou:
  • Otevřená

  • Vypořádaná

  • Odmítnutá

  • Neplatná

Nástroje lektorování může využít také běžný zpracovatel archivního souboru pro vytváření vlastního přehledu poznámek a úkolů k řešení.

../../_images/lecturing.png

Protokol s připomínkami

Protokol s připomínkami je možné uložit a stáhnout ve formátu CSV. Ve staženém souboru je přehled jednotlivých připomínek s uvedením jejich typu (priority), stavu, označení lektora, data vložení, bližšího popisu a následných komentářů.

Oprávnění k lektorování

Oprávnění k účasti na lektorování se přiděluje jak v administraci, tak přímo v Nastavení lektorování.

Přístup do Nastavení lektorování, včetně zobrazení všech posudků a připomínek, má uživatel s oprávněním Správa lektorování (k danému archivnímu souboru), respektive Správa lektorování všech AS.

K přidělování oprávnění pro čtení nebo změnu připomínek ostatním uživatelům je dále třeba oprávnění Správa oprávnění a uživatelů, popřípadě dodatečné umožnění administrace v části Spravovaní uživatelé a skupiny.

K vypořádání připomínek, psaní komentářů a změně stavu je třeba disponovat kromě Čtení také oprávněním Zápis a změny, které je možné přidělit dočasně.