Typ složky

Prvek popisu Typ složky se použije pouze pro úroveň popisu složka, kde je povinný. Tento prvek umožňuje přesněji určit, co je obsahem složky a zda je složka evidenční jednotkou. Složka musí být jedním z následujících typů:

Logická složka

Složka je logická pokud sama o sobě není evidenční jednotkou. Tento typ složky může být použit pro vyjádření podrobnější hierarchie v rámci popisu archiválií.

Jsou možné dva hlavní způsoby užití logické složky:

  1. Složka, která obsahuje více samostatných evidenčních jednotek, popsaných na podřízených úrovních složkou s množstevní EJ, složkou s typem EJ, složkou digitální nebo jednotlivostmi. Příkladem může být situace, kdy jsou archiválie s částečně shodným popisem fyzicky rozděleny do dvou kartonů a tvoří tak dvě evidenční jednotky.

  2. Složka, která prohlubuje popis složky s množstevní EJ nebo složky digitální. Příkladem může být rozdělení obsahu jednoho kartonu do několika částí dle datace vzniku nebo jiných hledisek.

U logické složky se obvykle neuvádí ukládací jednotka.

Prvek ukládací jednotka je možné u logické složky použít v případech, kdy jí podřízené složky a jednotlivosti mají shodné uložení, které poté není nutné opakovat u jednotlivých jednotek popisu.

Viz pravidla pro uložení.

Pokud je u logické složky uveden typ archiválie a počet archiválií, nejsou tyto archiválie vykazovány jako evidenční jednotky (např. fotografie, technické výkresy nebo tisky, které jsou součástí spisů; viz ZP 2.9.2).

V rámci jedné větve popisu může být tento typ složky použit opakovaně.

Množstevní EJ

Složka je typu množstevní EJ, pokud se jedná o hromadinu, která je současně evidenční jednotkou. Vhodným příkladem je karton v manipulačním seznamu, spis uložený v kartonu nebo fasciklu v inventáři apod.

U tohoto typu složky je nutné uvést ukládací jednotku.

V rámci jedné větve popisu může být tento typ složky použit maximálně jednou.

Pokud je nastaven jako Způsob pořádání manipulační seznam, je možné ke složce s množstevní EJ přidat další evidenční jednotky pomocí zvláštního prvku popisu Další evidenční jednotky ve složce. Pro detailní popis viz Základní pravidla kapitola 3.4.1. Manipulační seznam.

S typem EJ

Složka s typem EJ se používá v případě, kdy složka obsahuje jednotlivosti stejného typu, které jsou vykazovány jako evidenční jednotky. Vhodným příkladem může být složka fotografií, které nejsou součástí spisu.

U tohoto typu složky je nutné uvést typ archiválie, počet archiválií a ukládací jednotku.

V rámci jedné větve popisu může být tento typ složky použit maximálně jednou.

Digitální

Digitální složka se používá pro popis hromadiny uložené v digitálním archivu, která je vykazována jako Digitální archivní jednotka (DAJ). Hromadina může být digitální archiválií nebo částečně digitální a částečně analogová.

U digitální složky je nutné vždy uvést prvek Uložení v DA. V případě existence analogové části se také uvede Ukládací jednotka.

V rámci jedné větve popisu může být tento typ složky použit maximálně jednou.