6.2.6. Udělení / propůjčení vyznamenání / ceny

Vztah k Základním pravidlům

 • ZP 5.2.12

 • ZP 5.8

Definice

Udělení / propůjčení vyznamenání / ceny je zvláštním typem individuálního právního aktu, který díky významu a specifické povaze informace zasluhuje samostatné vymezení.

Jedná se o dokumenty vzniklé v souvislosti s udělením nebo propůjčením, popřípadě odnětím či vrácením vyznamenání, ceny nebo čestného uznání, kterými mohou být diplomy, rozhodnutí (včetně stejnopisů), potvrzení o přijetí, úřední záznamy apod. Právě tyto dokumenty jsou zpravidla primárním zdrojem informací, které jsou jinak popisovány u předmětů faleristické povahy (srov. ZP 5.22).

Příklady

Rozhodnutí prezidenta republiky o propůjčení a udělení státních vyznamenání, rozhodnutí prezidenta republiky o udělení Řádu Bílého lva, rozhodnutí prezidenta republiky o udělení státních cen aj.

Metodika popisu

Podtyp udělení / propůjčení vyznamenání / ceny je možné použít pro specializovaný popis archiválií evidovaných prostřednictvím množstevních EJ na úrovni Jednotlivost nebo Část jednotlivosti – typ archiválie: neevidovaná jednotlivost nebo část jednotlivosti.

Podtyp udělení / propůjčení vyznamenání / ceny se volitelně použije pro popis dokumentů spojených s udělením nebo propůjčením vyznamenání, ceny nebo čestného uznání.

Základní podmínkou pro použití tohoto podtypu je existence alespoň jednoho z typů dokumentů, popřípadě jejich stejnopisů nebo kopií, které prokazatelně dokládají příslušný akt udělení nebo propůjčení státního vyznamenání, ceny nebo čestného uznání.

Podtyp udělení / propůjčení vyznamenání / ceny je možné použít také pro popis dokumentů vzniklých v souvislosti s opačnou situací, tedy odnětím či vrácením vyznamenání, ceny nebo čestného uznání.

U podtypu udělení / propůjčení vyznamenání / ceny se navíc uvádějí tyto prvky popisu a role entit (povinné položky jsou vyznačeny tučně, doporučené jsou uvedeny kurzivou):

 • jiná označení – matriční číslo

 • úroveň vyznamenání / ceny – třída

 • úroveň vyznamenání / ceny – stupeň

 • skupina vyznamenání / ceny

 • jiná datace – datace udělení / propůjčení faleristického předmětu

 • jiná datace – datace předání faleristického předmětu

 • jiná datace – datace odnětí / vrácení faleristického předmětu

 • vyznamenání / cena

 • nositel

 • navrhovatel

 • předávající

 • místo předání

 • vydavatel

Názvy vyznamenání / cen jsou vždy evidovány ve rejstříku děl (podtřída „vyznamenání, ceny, soutěžní trofeje“).

Role entit vztahující se k podtypu udělení / propůjčení vyznamenání / ceny jsou přehledně uvedeny v pravidlech pro tvorbu archivního popisu.

Využití podtypu úzce souvisí s povahou daného archivního souboru a agendou jeho původce. Podrobná pravidla jeho použití pro popis konkrétních archiválií by měla stanovit interní metodika archivu.