6.2.4. Právní akt

Vztah k Základním pravidlům

 • ZP 2.9.3 (1 a 2)

 • ZP 3.3.4

 • ZP 5.2.12

 • ZP 5.8

 • ZP 9.2.1

Definice

Právními akty jsou v tomto případě míněny individuální právní akty, tedy dokumenty, jimiž dochází k aplikaci práva.

Jinou skupinou dokumentů jsou normativní právní akty, jimiž dochází k tvorbě práva. Právotvorné dokumenty jsou jako obecně závazné vydávány v příslušných sbírkách právních předpisů (Sbírka zákonů, věstníky správních úřadů atd.) a povaha jejich informace je po obsahové i formální stránce odlišná. Pro popis normativních právních aktů je možné v některých případech použít prvek popisu Autorské dílo (ZP 5.2.2 / 4.2.4).

Individuálními právními akty jsou rozhodnutí ústavních činitelů nebo správních úřadů, rozsudky a rozhodnutí soudů, usnesení, opatření aj. Vydavatelem individuálních právních aktů je zpravidla orgán veřejné moci a jejich příjemcem (adresátem) je ve většině případů konkrétní fyzická osoba nebo korporace.

Příklady

Rozhodnutí o udělení milosti – agraciace, rozhodnutí o udělení milosti – abolice, rozsudek – trest smrti, usnesení o vyhlášení války aj.

Metodika popisu

Podtyp právní akt je možné použít pro specializovaný popis archiválií evidovaných prostřednictvím množstevních EJ na úrovni Jednotlivost nebo Část jednotlivosti – typ archiválie: neevidovaná jednotlivost nebo část jednotlivosti.

Podtyp právní akt se volitelně použije pro individuální právní akty, tedy dokumenty, jimiž dochází k aplikaci práva. Podtyp právní akt není určen pro popis normativních právních aktů, jimiž dochází k tvorbě práva.

U právních aktů se navíc uvádějí tyto prvky popisu a role entit (povinné položky jsou vyznačeny tučně):

 • právní akt

 • příjemce

 • vydavatel

Při popisu právních aktů je dále možné využít volitelných specifikací prvku Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu:

 • datace nabytí právní účinnosti

 • datace nabytí právní platnosti

 • datace pozbytí právní účinnosti

 • datace pozbytí právní platnosti

Druhy právních aktů jsou vždy evidovány ve věcném rejstříku (třída OBECNÝ POJEM).

Role entit vztahující se k podtypu právní akt jsou přehledně uvedeny v pravidlech pro tvorbu archivního popisu.

Samostatnými druhy individuálních právních aktů jsou podtypy:

Využití podtypu úzce souvisí s povahou daného archivního souboru a agendou jeho původce. Podrobná pravidla jeho použití pro popis konkrétních archiválií by měla stanovit interní metodika archivu.