6.2.5. Jmenování / ustanovení do funkce

Vztah k Základním pravidlům

 • ZP 5.2.12

 • ZP 5.8

Definice

Jmenování / ustanovení do funkce je zvláštním typem individuálního právního aktu, který díky významu a specifické povaze informace zasluhuje samostatné vymezení.

Jedná se o dokumenty vzniklé v souvislosti se jmenováním nebo ustanovením konkrétní fyzické osoby do zpravidla veřejné funkce, popřípadě v souvislosti s jejím odvoláním či propuštěním, a to nehledě na způsob jejího výběru (jmenování, volba, aklamace) nebo instalace (inaugurace). Těmito dokumenty mohou být dekrety, rozhodnutí o jmenování (včetně stejnopisů), protokoly z jednání volebních orgánů, usnesení o výsledku voleb, protokoly o složení slibu apod.

Příklady

Jmenování vlády, jmenování soudců, volba starosty, inaugurace prezidenta republiky aj.

Metodika popisu

Podtyp jmenování / ustanovení do funkce je možné použít pro specializovaný popis archiválií evidovaných prostřednictvím množstevních EJ na úrovni Jednotlivost nebo Část jednotlivosti – typ archiválie: neevidovaná jednotlivost nebo část jednotlivosti.

Podtyp jmenování / ustanovení do funkce se volitelně použije pro popis dokumentů spojených se jmenováním nebo ustanovením konkrétní fyzické osoby do zpravidla veřejné funkce.

Základní podmínkou pro použití tohoto podtypu je existence alespoň jednoho z typů dokumentů, popřípadě jejich stejnopisů nebo kopií, které prokazatelně dokládají příslušný akt ujmutí se funkce.

Podtyp jmenování / ustanovení do funkce je možné použít také pro popis dokumentů vzniklých v souvislosti s opačnou situací, tedy odvoláním nebo propuštěním z funkce, popřípadě uplynutím mandátu.

U podtypu jmenování / ustanovení do funkce se navíc uvádějí tyto role entit (povinné položky jsou vyznačeny tučně):

 • funkce

 • korporace výkonu funkce

 • místo výkonu funkce

 • osoba jmenovaná / ustanovená do funkce

 • vydavatel

Při popisu podtypu jmenování / ustanovení do funkce je dále možné využít volitelných specifikací prvku Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu:

 • datace nabytí právní účinnosti

 • datace nabytí právní platnosti

 • datace pozbytí právní účinnosti

 • datace pozbytí právní platnosti

Názvy funkcí jsou vždy evidovány ve věcném rejstříku (třída OBECNÝ POJEM).

Role entit vztahující se k podtypu jmenování / ustanovení do funkce jsou přehledně uvedeny v pravidlech pro tvorbu archivního popisu.

Využití podtypu úzce souvisí s povahou daného archivního souboru a agendou jeho původce. Podrobná pravidla jeho použití pro popis konkrétních archiválií by měla stanovit interní metodika archivu.