5.6. Vstupní URL Elza

Pro přímý přístup k vybraným záznamům uloženým v aplikaci Elza je možné použít URL v prohlížeči. Takové URL musí obsahovat identifikátor požadovaného záznamu. Možné přímé přístupy kz prohlížeče jsou popsány v této kapitole.

5.6.1. Přístup k jednotce popisu

Každá jednotka popisu je identifikována svým UUID. Pomocí tohoto UUID je možné otevřít a zobrazit příslušný uzel.

URL pro zobrazení jednotky popisu: <ELZA_URL>/node/<UUID>

Příklad: http://elza.archiv.cz/node/7c788c73-e120-46b9-91ce-2f40531b428e

5.6.2. Přístup k archivní entitě

Každá archivní entita je identifikována svým ID a UUID. Pomocí těchto identifikátorů je možné otevřít a zobrazit příslušnou entitu. Druh identifikátoru je automaticky rozpoznán podle jeho hodnoty.

URL pro zobrazení archivní entity pomocí UUID: <ELZA_URL>/entity/<UUID>

URL pro zobrazení archivní entity pomocí ID: <ELZA_URL>/entity/<ID>

Příklad: http://elza.archiv.cz/entity/7c788c73-e120-46b9-91ce-2f40531b428e

5.6.3. Založení nové entity

Do Elza je možné zaslat samostatný požadavek na založení nové entity. Součástí zaslaného požadavku je návratové URL pro zaslání výsledku a volitelné omezení na třídu/podtřídu archivní entity.

URL pro založení archivní entity: <ELZA_URL>/entity-create?response=<navratové URL>&entity-class=<kód třídy>

Parametry:
  • response - uvádí se návratové URL po dokončení požadavku, v návratové URL je parametrizované a slouží pro předání výsledku

  • entity-class - volitelný parametr; třída archivní entity, uvádí se kód třídy

Příklad (čitelný): http://elza.archiv.cz/entity-create?entity-class=PARTY_GROUP&response=http://is.archiv.cz/entity-response?status={status}&entity={entityUuid}

Příklad (po zakódování do URL): http://elza.archiv.cz/entity-create?entity-class=PARTY_GROUP&response=http%3A%2F%2Fis.archiv.cz%2Fentity-response%3Fstatus%3D%7Bstatus%7D%26entity%3D%7BentityUuid%7D