4.5. Konfigurace Elza

Konfigurace aplikace Elza je standardně uložena v souboru elza.yaml (případně elza-ui.yaml) v závislosti na distribuci aplikace. Soubor obsahuje definici databázového připojení, nastavení pracovního adresáře a některá další nastavení.

Konfigurace je soubor ve formátu YAML.

4.5.1. Příklad

Příklad konfigurace

#
# Port and binding address for HTTP
#
# server:
#  Network address to which the server should bind.
#  By default, the value is set to 0.0.0.0 which 
#  allows connection via all IPv4 addresses.
#  address: 
#
#  Server HTTP port. Default port is 8080.
#  port: 8080
#
elza:
 data:
  # Nastaveni DB
  url: <dbURL>
  user: <dbUser>
  pass: <dbPass>

 attachment:
  # Konfigurace mimetypu pro editaci souboru
  mimeDefs:
   - mimeType: text/plain
    editable: true
    # Generatory pro jednotlive typy souboru
    generators:
     - outputMimeType: application/pdf
      command: txt2pdf {2} {4}
      outputFileName: result.pdf

spring:  
 jpa:
  properties:
   hibernate:
    <dbDialect>

4.5.2. Nastavení webového serveru

Pokud je aplikace spuštěna samostatně, je možné nastavit port pro příjem HTTP požadavků. Výchozí port je 8080.

Popis možností nastavení portů, adresy serveru a další možnosti týkající se HTTP komunikace jsou popsány v dokumentaci: Server properties.

Ukázka nastavení pro spuštění serveru na portu 8088:

server:
 port: 8088

4.5.3. Nastavení databáze

Konfigurace databáze se provádí v sekci elza.data. Nastavení se skládá ze tří částí:

 • url - připojení k databázi, formát je dle dokumentace JDBC ovladače

 • user - uživatelské jméno

 • pass - heslo pro připojení k databázi

4.5.4. Přílohy

Konfigurace příloh se provádí v sekci elza.attachment.

Konfigurace slouží k definici typů příloh, určení, které mohou uživatelé přímo v aplikaci editovat a případné nastavení generátorů pro převod do cílových formátů.

Sekce mimeDefs definuje typy souborů. Každý typ se konfiguruje pomocí těchto atributů:

 • mimeType - mime-type přílohy

 • editable - příznak, zda je typ editovatelný

 • generators - seznam generátorů, které umožňují převod daného formátu do jiného

Generátor a jeho konfigurace

Generátorem se rozumí konfigurace externí aplikace, která umožňuje převod souboru do jiného formátu. Konfigurace generátoru se skládá ze tří částí:

 • outputMimeType - výstupní formát generátoru (například: application/pdf )

 • command - příkaz, který je spuštěn pro provedení transformace

 • outputFileName - jméno souboru, který obsahuje výsledek transformace

Příkaz může být parametrizován. Parametry uvedené ve složených závorkách jsou zaměněny za příslušné argumenty. Číslování argumentů je od nuly.

Dostupné argumenty:
 • {0} - plná cesta do pracovního adresáře

 • {1} - jméno vstupního souboru

 • {2} - jméno vstupního souboru včetně úplné cesty

 • {3} - jméno výstupního souboru

 • {4} - jméno výstupního souboru včetně úplné cesty

4.5.5. Parametry aplikace

Další parametry aplikace.

Maximální velikosti upload požadavků

Z bezpečnostních důvodů jsou v aplikaci nastaveny maximální velikosti pro velikost upload požadavků. Tyto limity je možné změnit.

 • elza.upload.max_file_size - maximální velikost jednoho nahrávaného souboru, výchozí hodnota: 25MB

 • elza.upload.max_request_size - maximální velikost jednoho požadavku, výchozí hodnota: 100MB

Nastavením hodnoty -1 je možné omezení zcela vypnout.

Maximální velikost dávky pro databázové operace

Parametr zajišťuje bezpečnou a efektivní práci se seznamy v databázových dotazech s tím, že rozděluje příliš velké seznamy na dávky. Výchozí velikost dávky je 1000. Pomocí parametru je možné nastavit velikost dávky (maximální počet záznamů v klauzuli IN):

 • elza.data.batchSize - maximální velikost dávky

Vymazání oblastí archivních entit

Archivní entity jsou členěny do oblastí. Oblast nelze odstranit pokud jsou k ní připojeny archivní entity. Aktivací zvláštní volby je možné vynutit odstranění oblasti.

 • elza.scope.deleteWithEntities - hodnota true nebo false

Volba je standardně vypnuta (false). Pokud je volba aktivní (po restartu aplikace). Je možné odstranění již nepoužívaných oblastí.

Předávání pomůcek a výstupů pomocí WS

Pomocí webové služby je možné výslednou archivní pomůcku automatizovaně předat po vygenerování do návazného informačního systému. Pomůcka je odeslána pomocí WSDL služby - FileTransfer.

Z hlediska konfigurace je pro předávání nutné nastavit:
 • elza.findingAid.upload.url - cílové URL

 • elza.findingAid.upload.username, elza.findingAid.upload.password - volitelné jméno a heslo pro BASIC autorizaci.

 • elza.findingAid.upload.soapLogging - podrobné logování komunikace (true/false)

Pro povolení nahrávání pomůcek z uživatelského rozhraní je nutné nastavit:
 • elza.output.allowSend: true - povolení odesílání

 • elza.output.senderName: FtOutputSender - určení způsobu odesílání

Kompletní příklad nastavení:

elza:
 findingAid:
  upload:
   url: http://10.1.25.34:8080/esm/cxf/ft
   soapLogging: false
   username: xxxxx
   password: xxxxx
 output:
  allowSend: true
  senderName: FtOutputSender

Url pro adresu po odhlášení

V nastavení je možné definovat adresu pro přechod při odhlášení uživatele. Při odhlášení uživatele dojde k přesměrování na určenou adresu.

 • elza.security.logoutUrl - url adresa přechodu