4.2. Instalace pomocí binární distribuce

Binární distribuce aplikace Elza pro samostatnou instalaci.

Podporované systémy:
 • Java 1.8 a vyšší

 • Microsoft Windows nebo Linux

 • Databáze:

 • Postgresql

4.2.1. Předpoklady

Nainstalována databáze Postgresql.

4.2.2. Postup instalace Elza

Standardní binární distribuce obsahuje:

 • soubor readme.txt - stručný popis instalace

 • adresář packages - výchozí data pro aplikaci

 • adresář server - hlavní spustitelný soubor elza-tomcat-verze.jar a vzorovou konfiguraci

Součástí hlavního souboru JAR je vložen webový server a aplikaci je možné spouštět bez nutnosti instalace a konfigurace samostatného aplikačního serveru.

Podporované možnosti instalace jsou:
 • Linux/Unix - init.d služba (System V)

 • Linux/Unix - systemd služba

 • služba systému Windows

Podrobný seznam možností konfigurace zde: Dokumentace Spring Boot.

Příprava databáze

 1. Pro přístup k databází vytvořte v Postgres samostatného uživatele. Například: ‚elza‘.

  Nepoužívejte účet administrátora pro přístup k databázi.

 2. Vytvořte prázdnou databázi, jejíž vlastníkem je uživatel z předchozího bodu.

  CREATE DATABASE elza OWNER = 'elza';
  

nebo příkazem v shellu:

createdb -l cs_CZ.utf8 -O elza -T template0 elza
 1. Pro další krok je potřeba povolit uživateli (uživatel ‚elza‘) oprávnění pro nastavení rozšíření. Nejjednoduší způsob je dočasně nastavit uživateli právo superuživatel.

  ALTER USER elza WITH SUPERUSER;
  
 2. Připojte se k databázi jako vlastník (uživatel ‚elza‘) a přidejte do databáze možnost používat rozšíření PostGIS:

  psql -U elza -W -d elza
  CREATE EXTENSION postgis;
  
 3. Po úspěšném vytvoření rozšíření PostGIS lze uživateli opět odebrat práva superuživatele.

  ALTER USER elza WITH NOSUPERUSER;
  

Struktura adresářů

Aplikace Elza vyžaduje instalační a pracovní adresář. Do pracovního adresáře se budou ukládat pravidla popisu, tiskové šablony, vygenerované tisky, logy a další.

Příklad cílového rozložení na disku:

 • /opt/elza/server - adresář s nainstalovanou aplikací (JAR + konfigurační soubor)

 • /opt/elza/work - pracovní adresář

Ve Windows se cesty uvádějí takto: D:\Elza\work

Připravte instalační adresář pro Elzu. Do adresáře zkopírujte JAR a vzorovou konfiguraci. Příklad výsledné podoby:

 • D:\Elza\server\elza-tomcat-2.0.0.jar

 • D:\Elza\server\config\elza.yaml

Doporučení pro instalaci v Linuxu

V adresáři server vytvořte symbolický link na hlavní soubor. Při přechodu na novější verzi stačí aktualizovat jen tento link.

Příklad: /opt/elza/server/elza-tomcat.jar -> /opt/elza/server/elza-tomcat-2.0.0.jar

Vytvořte samostatného uživatele pod nímž bude aplikace spuštěna. Tento uživatel by měl být vlastníkem pracovního adresáře a mít k němu plná práva.

Připravte samostatnou službu umožňující spuštění aplikace.

Příklad konfiguračního souboru (/etc/systemd/system/elza.service):

[Unit]
Description=Elza
After=syslog.target

[Service]
User=elza
ExecStart=/opt/elza/server/elza-tomcat.jar
SuccessExitStatus=143

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Konfigurace a spuštění Elza

 1. V adresáři server je vzorový soubor elza.yaml. Ten otevřete a upravte dle nastavení v předchozích bodech. Minimálně je nutné nastavit: - připojení k databázi (sekce elza: data:) - cestu k pracovnímu adresáři (workingDir:)

 2. Upravený soubor elza.yaml nahrajte do adresáře config

 3. Spusťte aplikaci V případě správné konfigurace dojde k vytvoření tabulek v databázi a nastartování aplikace.

Provoz pomocí reverzní proxy

Aplikace Elza je často provozována za reverzní proxy. Ta umožňuje její běh na veřejné adrese archivu (například: https://elza.archiv-xy.cz, případně: https://www.archiv-xy.cz/elza). V rovině reverzní proxy lze využít Apache HTTPD nebo NGINX.

Příklad konfigurace pro https://elza.archiv-xy.cz

<VirtualHost elza.archiv-xy.cz:443>
 ServerName elza.archiv-xy.cz
 ProxyPreserveHost On
 ProxyRequests Off

 ProxyTimeout 60

 ProxyPass "/stomp" "ws://vnitrni-server.archiv.cz:8080/stomp"
 ProxyPassReverse "/stomp" "wss://elza.archiv-xy.cz/stomp"

 ProxyPass "/" "http://vnitrni-server.archiv:8080/"
 ProxyPassReverse "/" "https://elza.archiv-xy.cz/"

</VirtualHost>

Příklad konfigurace pro https://www.archiv-xy.cz/elza s využitím rewrite filtru a přesměrováním požadavku na vnitřní server 10.2.0.27:

<VirtualHost www.archiv-xy.cz:443>
 ServerName www.archiv-xy.cz

 <Location "/elza">

 RequestHeader set X-Forwarded-Prefix "/elza"
 RequestHeader set X-Forwarded-Host "www.archiv-xy.cz"
 RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"

 RewriteEngine On

 RewriteCond %{HTTP:Upgrade} websocket        [NC]
 RewriteRule  "/elza/(.*)$" "ws://10.2.0.27:8080/$1" [P]
 RewriteRule  "/elza/(.*)$" "http://10.2.0.27:8080/$1" [P]

 </Location>

</VirtualHost>

Provoz na jiném než kořenovém URL

Aplikaci je možné provozovat i na jiném než kořenovém URL, například: https://www.archiv-xy.cz/elza. V takovém případě je nutné pomocí reverzní proxy směrovat požadavky z webového serveru do aplikace Elza, více viz: Provoz pomocí reverzní proxy. Na straně Elza je nutné navíc povolit akceptaci hlaviček X-Forwarded-…. obsahujícími informace o původním URL. V yaml konfiguraci je nutné aktivovat volbu elza.security.acceptForwardedHeaders=true.

Příklad konfigurace:

elza:
 .......
 security:
  acceptForwardedHeaders:true
 .......

Nastavení po prvním spuštění

Po úspěšném startu aplikace je nutné v ní nastavit číselníkové hodnoty a pravidla pro zpracování archiválií.

 1. Ve správě balíčků do aplikace nahrajte balíček packages/package-cz-base.zip

 2. ve správě balíčků do aplikace nahrajte balíček packages/rules-cz-zp2015.zip

 3. proveďte import paměťových institucí volbou Osoby / Import osob ze souboru se seznamem institucí. Seznam akreditovaných institucí v ČR je dostupný jako soubor all-institutions-import.xml, dostupný zde: GitHub Elza/all-institutions-import.xml.

4.2.3. Automatizace aktualizace balíčků

Pro Elza je možné nastavit režim automatické aktualizace balíčků při spuštění aplikace. Pokud existuje v pracovním adresáři složka dpkg jsou automaticky ihned po startu načteny všechny soubory s koncovkou .zip. Pokud se jedná o balíček a tento balíček je ve vyšší verzi, než-li aktuálně dostupný, je tento automaticky aktualizován.

Tento postup je výhodný pro automatické aktualizace balíčků při aktualizaci aplikace Elza.

4.2.4. Zálohování dat

Je doporučeno data uložená v aplikaci pravidelně zálohovat. Záloha by měla být provedena vždy před aktualizací aplikace.

Předmět zálohy:
 • databáze

 • pracovní adresář