5.1.2. Terminologie

Terminologie použitá v této metodice vychází z terminologie definované ve standardu TOGAF a jeho oficiálního českém slovníku “TOGAF® 9.1 Translation Glossary: English – Czech” [3]. Archivní terminologie vychází z termínů definovaných v zákoně č. 499/2004 Sb. a vyhlášce č. 645/2004 Sb. Vybrané termíny jsou zopakovány v tabulce níže:

archivní soubor

Archivní fond či archivní sbírka dle 499/2004 Sb.

instituce
paměťová instituce

Obvykle archiv, obecně organizace zpracovávající archiválie

obecné řešení

Typový aplikační software použitý jako základ implementace, při implementace z něj vznikne příslušný stavební blok, podrobněji viz TOGAF 2.6 Enterprise Continuum, termín generic solution a přechod k solution building block

SLA

Service Layer Agreement - smlouva o poskytování služeb. Smlouva může být uzavřena s externím subjektem nebo i v rámci organizace mezi odděleními jako neformální dohoda.

stavební blok

Připravená IT komponenta, kterou lze použít jako součást celkové architektury - viz TOGAF 3.21 Building Block a 3.66 Solution Building Block

zainteresovaný subjekt

Jednotlivec, tým nebo organizace, která má zájem na výsledku uvažované změny / implementace Podrobněji viz TOGAF 3.68 Stakeholder

zájmy

Klíčové požadavky, které jsou z pohledu zainteresovaných subjektů kriticky důležité při akceptaci díla. Zájmy se mohou týkat různých aspektů: funkce, vývoj, provoz, výkonnost, spolehlivost, bezpečnost apod. Podrobněji viz TOGAF 3.30 Concerns