5.1.7. Fáze D - Migrace dat

Cíle

Cíle fáze migrace dat jsou:

  • provedení převodu dat do systému ELZA

  • ukončení využívání staršího systému

Způsob dosažení cíle

Způsob provedení migrace souvisí s uvažovaným způsobem užití výsledku, tj. zda se migrují data “jen” pro prohlížení nebo se s nimi bude dále pracovat a archivní popis prohlubovat. Pokud bude popis dále prohlubován, tak také budou pravděpodobně vytvářeny nové archivní pomůcky. Je nutné tedy zvážit, zda další prohlubování bude probíhat dle stávajících nebo nových pravidel, jaké kontroly budou uplatňovány, jaké budou takto vytvořené pomůcky (formát, obsahově, vzhled).

Vstupy

V kapitole jsou uvedeny vstupy pro Fázi D.

Externí dokumenty

  • Dokumentace aplikace Elza

Interní dokumenty

  • Popis stávajících pravidel pro pořádání

  • Datové soubory pro migraci (nativní datový formát, formát SUZAP apod.)

Architektonické dokumenty

  • Popis používaných aplikací pro zpracování archiválií, resp. datových formátů a verzí těchto formátů

  • Vize IT infrastruktury

Postup

Příprava migrace

Při přípravě migrace dat je prvním krokem klasifikace, tj. rozdělení dat do tříd dle předpokládaného způsobu migrace. Dělení bude například dle zdrojové aplikace, dalších požadavků na budoucí zpracování migrovaných dat, použitých pravidel pro pořádání apod. Dále je nutné zvážit, zda migrovaná data budou mít formu samostatného archivního souboru nebo tvoří část existujícího souboru. Při přípravě projektu je dále nutné zhodnotit, které prvky popisu budou použity, případně navrhnout další. Součástí přípravy migrace je také nutné stanovit, které kroky a zda budou probíhat ručně, částečně automatizovaně, automatizovaně.

Na základě výše uvedených podkladů je možné stanovit náklady spojené s migrací dat a také připravit časový harmonogram. Současně je vhodné zvážit, kdo migraci či její část provede, tj. zda vlastními silami nebo externí dodavatel.

Provedení migrace

Provedení migrace by měl být již relativně mechanický postup dle připraveného plánu. Pokud migrace vyžaduje ruční zásahy, tak je nutné mít stanovené odpovědné osoby, které je provedou. Lze předpokládat, že při migraci bude nutné stanovit, kde je hranice mezi složkou a sérií, jakým způsobem se převedou stávající evidenční jednotky, jiné označení, či další specializované prvky popisu. Součástí provedené migrace dat by také měl být protokol o jejím provedení.

Kontrola migrace

Pokud dochází k trvalému převodu dat do nového formátu, tak je nutné stanovit kontrolní mechanizmy pro zajištění kvality převodu. Příkladem základních kontrol jsou metriky: počet zdrojových a převedených jednotek popisu, počet evidenčních jednotek před a po převodu apod.

Dále je vhodné provést namátkovou kontrolu struktury, zda odpovídá očekávání. Dalším kontrolním mechanizmem je možnost vytvoření archivní pomůcky v aplikaci po migraci dat a její kontrola oproti původní pomůcce (pokud existuje).

Výstupy

  • Plán převodu dat

  • Převedené datové soubory do aplikace ELZA

  • Protokol o provedeném převodu dat