5.1.5. Fáze B - Provedení implementace

Cíle

Cíle fáze provedení implementace jsou:

 • vlastní realizace připraveného implementačního projektu a vytvoření stavebních bloků řešení

 • převzetí implementace a akceptace do produkčního prostředí

 • zahájení využívání připraveného řešení

 • vyškolení prvních uživatelů

Způsob dosažení cíle

Na základě připraveného projektu je spuštěn projekt implementace. Pro řízení projektu se doporučuje použít vhodnou metodiku v souladu s pravidly instituce, kde implementace probíhá. Formou kontrolních dní je sledován průběh projektu a jsou také řešeny případné požadavky na změnu. Správné provedení implementace je ověřeno formou akceptačního protokolu.

Vstupy

V kapitole jsou uvedeny vstupy pro Fázi B.

Externí dokumenty

 • Dokumentace ELZA

 • Technická dokumentace pro integraci k dalším systémům

Interní dokumenty

 • Plán implementace a migrace Elza (časový a finanční plán)

 • Koncept plánu připojování uživatelů k aplikaci Elza

Architektonické dokumenty

 • Uzpůsobení metodiky potřebám instituce

 • Návrh změn a úprav procesů

 • Technická zadávací dokumentace pro fázi provedení implementace

  • seznam požadavků a změn v aplikaci

  • popis požadované integrace s dalšími systémy

  • způsob a rozsah nahrání prvotních dat

 • Vize architektury IT

Postup

Zahájení implementace

Prvním krokem fáze provedení implementace bude stanovení metodiky řízení projektu. Iniciačním krokem je obvykle vytvoření řídícího výboru projektu, kde budou jednotliví participanti (sponzor, zástupce uživatelů, řešitel projektu - ať již interní či externí). Při zahájení projektu je minimálně nutné stanovit časový harmonogram řešení, způsob a pravidla komunikace v průběhu řešení, kontrolní dny, způsob předání řešení a pravidla akceptace řešení. V případě externího dodavatele jsou uvedená pravidla součástí smlouvy.

Sledování průběhu implementace a akceptace řešení

Formou kontrolních dní je obvykle sledován průběh projektu. Aktuální zjištění a změny v rozsahu projektu by měly být formalizovány (například formou change request) dle použité metodiky řízení.

Na základě definovaných požadavků by měl být zpracován akceptační protokol. V průběhu předávání je nutné verifikovat jednotlivé funkce aplikace a splnění jednotlivých požadavků zadání. Vhodnou formou pro ověření všech funkcí je “pilotní provoz”. Po určitou definovanou dobu je možné aplikaci používat v režimu se zvýšeným dohledem, obvykle pro menší počet uživatelů pro finální ověření všech funkcí před plošným nasazením. Pro pořádání v průběhu pilotního provozu je nutné zvolit vhodný archivní soubor.

Již v průběhu implementace může vznikat seznam budoucích změn a rozšíření. Při implementaci je vhodné se soustředit na zprovoznění aplikace v produkčním prostředí. Nové nekritické požadavky, které při implementaci vzniknou, je možno formou iterativního vývoje realizovat následně.

Licence

V rámci implementace je nutné zajistit uživatelské (případně i vývojářské) licence k aplikaci ELZA. Tyto licence jsou nutné do doby uvolnění aplikace pod otevřenou licencí. Informace k postupu získání licencí jsou k dispozici v příslušné části webu MV ČR. Uživatelské licence by měly být k dispozici již ve fázi pilotního testu.

Výstupy

Výstupy pro fázi B mohou být (nikoliv výhradně):

 • Licence k užití SW

 • Smlouva o provedení implementace s externím dodavatelem

 • Akceptační protokol

 • Testovací prostředí pro aplikaci ELZA

 • Nastavená a běžící aplikace ELZA v produkčním prostředí

 • Seznam budoucích změn a rozšíření