5.5.3. Protokol o převodu

Protokol o převodu obsahuje informaci o nepřevedených částech vstupního souboru a o místech, kde převod proběhl jen částečně. Každá jednotlivá chyba v protokolu o převodu by měla být posouzena a vypořádána. Některé chyby mohou signalizovat například nevhodnou konfiguraci převodu. V důsledku nevhodné konfigurace nemusí být všechna data správně převedena nebo po převodu bude nutné provést větší množství ručních úprav.

Jednotlivé chyby jsou v protokolu vypsány na samostatných řádcích. Každý řádek má následující strukturu:

[čas konverze] Závažnost chyby (identifikace JP u které došlo k chybě): Popis chyby

Příklad

[10.07.2017 09:46:40.198] WARN (5|1): Nepodařilo se vytvořit prvek popisu ZP2015_LANGUAGE pro hodnotu: kapitála

Dále následuje popisu jednotlivých upozornění, která se mohou při převodu vyskytovat.

Na příkladech jsou uvedena možná řešení

Úroveň nemá nastaven typ

Na závěr převodu se provede kontrola, zda každá převedená jednotka popisu má nastaven typ úrovně, tj. zda se jedná o složku, sérii apod. Pokud se hlášení vyskytuje častěji, tak je zvolena nevhodná konfigurace převodu a je nutné ji upravit.

Úroveň nemá nastaven typ, zdrojový řádek: 131

V daném archivním souboru je typ úrovně popisu explicitně uveden ve sloupci ‚dokskupinadruh‘. U jedné položky v tomto souboru nebyla hodnota vyplněna.

Možná řešení:
  • opravit chybu v převáděném souboru a provést nový převod

  • hodnotu ručně doplnit do převedeného souboru

Nepodařilo se vytvořit prvek popisu X pro Y

Upozornění znamená, že v daném kontextu nebylo možné vytvořit uvedený prvek popisu a ten není převeden. Prvek popisu je možné vytvořit ručně a příslušnou hodnotu k němu zadat. Pokud se hlášení vyskytuje častěji, tak je pravděpodobně nevhodně nakonfigurován vlastní převod.

Příklad: „Nepodařilo se vytvořit prvek popisu ZP2015_LANGUAGE pro hodnotu: kapitála“

V systému neexistuje jazyka s označením kapitála. V aplikaci Elza jsou dostupné jen jazyky definované výčtem. ‚kapitála‘ není jazykem.

Příklad: „Nepodařilo se vytvořit prvek popisu ZP2015_LANGUAGE pro hodnotu: hebrej.“

Ve zdrojovém archivním souboru je myšleno, že daný text je psán hebrejsky. V Základních pravidlech zpracování se rozlišuje stará hebrejština a její současná podoba (novo)hebrejština. V daném převodu nebylo nastaveno o kterou variantu se jedná. Možná řešení:

  • ručně hodnotu doplnit

  • upravit nastavení převodu, aby automaticky došlo k volbě jednoho z jazyků

U záznamu chybí pořadí, prvek může být zařazen na chybnou pozici, id: X

Jedná se o chybu vstupního souboru, kdy u jednotky popisu není vyplněno její pořadí. Jednotka tak bude uvedena pravděpodobně na nesprávném místě. Je nutné ji zkontrolovat, porovnat její zařazení s originálním umístěním a případně na správné místo přesunout.

Možná řešení:

  • ve vstupním souboru doplnit chybějící hodnotu ve sloupci ‚poradi‘

  • provést kontrolu převedeného souboru v daném místě a pořadí případně upravit

Při převodu jendotky popisu nebyla zpracována hodnota ve sloupci: X, hodnota: Y, zdrojový řádek: Z

Převod je tvořen řadou modulů, které postupně převádí jednotlivé hodnoty. Nastávají situace, kdy při převodu žádný modul na danou hodnotu nezareaguje a taková hodnota není označena jako převedená. Hodnota se nijak při převodu neuplatnila a bude ztracena. Častý výskyt tohoto hlášení znamená nevhodnou konfiguraci převodu.

Příklad: Při převodu jendotky popisu nebyla zpracována hodnota ve sloupci: ukljednotka, hodnota: 2, zdrojový řádek: 50

Použití položky ‚ukljednotka‘ je různé v jednotlivých archivech a archivních souborech. V daném konkrétním případě nebyla položka převedena z toho důvodu, že ve sloupci ‚dokskupinadruh‘ bylo uvedeno, že se jedná o jednotlivost a u ní není zřejmý význam hodnoty 2.

Možná řešení:

  • opravit hodnotu ve vstupní databázi

  • upřesnit konfiguraci převodu

Nalezen nepodporovaný druh rejstříku, číslo: X, druh: Y, specName: Z

Na jednotku popisu je navázána hodnota v některém ze speciálních rejstříků a pro tuto hodnotu není definováno, zda se má převést jako rejstříkové heslo či zpracovat jiným způsobem. Při častém výskytu je vhodné upravit konfiguraci převodu tak, aby hodnoty byly automaticky správně převedeny. V případě jednotlivého výskytu je možné hodnotu převést ručně.

Nalezen nepodporovaný druh rejstříku, číslo: 1627, druh: speciální, specName: Datum (data) popisu

Ve speciáním rejstříku byla nalezena hodnota „Datum (data) popisu“. V daném archivu se hodnoty ze speciálního rejstříku mapují na prvky popisu. Pro specifikaci „Datum (data) popisu“ není definován odpovídající prvek popisu do nějž by měla být hodnota uložena.

Možná řešení:

  • doplnit konfiguraci převodu

  • hodnotu ručně zadat