Omezení přístupnosti

Prvek popisu Omezení přístupnosti je strukturovaný záznam o jednotce popisu a možnostech jejího zveřejnění. Záznam se uvádí ve formě Zvláštní omezení přístupnosti nebo určením Druh omezení přístupnosti.

Východiska a důvody

Omezení přístupnosti vychází primárně z legislativních požadavků. Archiválie je považována bez uvedení další podrobnosti za zveřejnitelnou.

Legislativa:
 • zákon č. 499/2004 Sb. § 37 odst. 1: zveřejnění archiválie, archiválie starší 30 let bez jiného omezení, dále odst. 11 až 13 a § 38 odst. 5 1

Nezveřejněná archiválie mladší 30 let

Legislativa:
 • zákon č. 499/2004 Sb. § 37 odst. 1

Lhůta omezení:
 • datum (rok) vzniku + 30 let

 • časový rozsah vzniku – X? let

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupný digitalizát

 • nepřístupná archiválie

Smluvní (o úschově, licenční aj.)

Legislativa:
 • zákon č. 499/2004 Sb. § 34 odst. 4: ustanovení ve smlouvě

Lhůta omezení:
 • datum uvedené ve smlouvě (o úschově, licenční aj.)

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupná jednotka popisu

 • nepřístupný prvek obsah

 • nepřístupné přístupové body k fyzickým osobám a korporacím

 • nepřístupný digitalizát

 • nepřístupná archiválie

Datum ze smlouvy se uvede v prvku popisu Rozhodné datum.

Bližší popis omezení, tj. citace smlouvy (čj., název, datum, apod.) se uvede v prvku popisu Poznámka.

Existující kopie archiválie

Legislativa:
 • zákon č. 499/2004 Sb. § 34 odst. 3: zhotovení kopie

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupná archiválie

Národní kulturní památka

Legislativa:
 • zákon č. 499/2004 Sb. § 34 odst. 5

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupná archiválie

Fyzický stav archiválie

Legislativa:
 • č. 499/2004 Sb. § 38 odst. 1 písm. a)

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupná archiválie

Stav zpracování archiválie

Legislativa:
 • č. 499/2004 Sb. § 38 odst. 1 písm. b) 2

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupná archiválie

Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost

Legislativa:
 • zákon č. 499/2004 Sb. § 38 odst. 1 písm. e), zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupná jednotka popisu

 • nepřístupný prvek obsah

 • nepřístupné přístupové body k fyzickým osobám a korporacím

 • nepřístupný digitalizát

 • nepřístupná archiválie

Ustanovení zvláštního právního předpisu

Legislativa:
 • zákon č. 499/2004 Sb. § 38 odst. 1 písm. e)

Lhůta omezení:
 • datum (rok) vzniku + 30 let

 • časový rozsah vzniku – X? let

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupná jednotka popisu

 • nepřístupný prvek obsah

 • nepřístupné přístupové body k fyzickým osobám a korporacím

 • nepřístupný digitalizát

 • nepřístupná archiválie

Bližší popis omezení, tj. citace předpisu se uvede v prvku popisu Poznámka.

Osobní a citlivé údaje 3

Legislativa:
 • zákon č. 499/2004 Sb. § 37 odst. 2 a 3, § 38 odst. 1 písm. c) a d): úmrtí osoby, udělení souhlasu, odvolání námitky, 105? let od vzniku archiválie

Lhůta omezení:
 • datace vzniku + 100 let

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupná jednotka popisu

 • nepřístupný prvek obsah

 • nepřístupné přístupové body k fyzickým osobám a korporacím

 • nepřístupný digitalizát

 • nepřístupná archiválie

Autorská práva – majetková

Legislativa:
 • zákon č. 121/2000 Sb.

Lhůta omezení:
 • datace vzniku + 170 let (odhad)

 • datum úmrtí autora + 70 let

Možný rozsah omezení:
 • archiválie přístupná pouze v badatelně

 • digitalizát přístupný pouze v badatelně

Autorské právo – osobnostní

Legislativa:
 • zákon č. 121/2000 Sb. § 11 4

Lhůta omezení:
 • datace vzniku + 100 let (odhad)

 • datum narození autora + 100 let (odhad)

Možný rozsah omezení:
 • nepřístupná jednotka popisu

 • nepřístupný prvek obsah

 • nepřístupné přístupové body k fyzickým osobám a korporacím

 • nepřístupný digitalizát

 • nepřístupná archiválie

Zvláštní omezení přístupnosti

Zvláštní omezení přístupnosti je vždy možný volitelný prvek popisu. Prvek popisu se skládá z dílčích prvků popisu:

 • důvod omezení přístupnosti

 • rozsah omezení přístupnosti

 • rozhodné datum

 • poznámka

Způsob vyplnění prvků popisu pro dané omezení je popsán v části Východiska a důvody.

Druh omezení přístupnosti

Pokud existuje shodné omezení přístupnosti týkající se více jednotek popisu, toto se definuje jen jednou formou profilu omezení přístupnosti. Na úrovni jednotky popisu se vybere tento druh omezení z předem vytvořených profilů.

Profil omezení přístupnosti je tvořen těmito prvky popisu:

 • název druhu omezení přístupnosti

 • důvod omezení přístupnosti

 • rozsah omezení přístupnosti

 • rozhodné datum

 • poznámka

Způsob vyplnění prvků popisu pro dané omezení je popsán v části Východiska a důvody.

Footnotes

1

§ 37 odst.: (11) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti vojenských soudů a prokuratur všech stupňů, bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, jakož i mimořádných lidových soudů, Státního soudu, Národního soudu a společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, na archiválie vzniklé z činnosti orgánů německé okupační správy na území odstoupeném Říši i v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1938 až 1945, na archiválie, které již byly před podáním žádosti o nahlížení do nich veřejně přístupné, jakož i na archiválie, které byly jako dokumenty veřejně přístupné před prohlášením za archiválie.

2
 1. Nahlížení do archiválií lze v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) výjimečně umožnit vědeckým badatelům a studentům na základě žádosti doložené písemným potvrzením kulturně vědecké instituce o naléhavém časově limitovaném vědeckém nebo výukovém účelu nahlížení.

3

Zákon č. 110/2019 § 66 odst. 6: osobní údaj, který vypovídá o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filosofickém přesvědčení nebo členství v odborové organizaci, genetický údaj, biometrický údaj zpracovávaný za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaj o zdravotním stavu, o sexuálním chování, o sexuální orientaci a údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření

4

§ 11 odst. 1: Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla.